കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഴം

  <ഉഴയ്ക്കുക

   • നാ. പരിചയം
   • നാ. മുറ, തവണ, പ്രാവശ്യം, സമയം, കുറി
   • നാ. സേവനം, തവണവച്ചുള്ള ജോലി
 2. ഉഴം

   • നാ. കൃഷിചെയ്യുന്ന മല, മലഞ്ചരിവുകളിലെ കൃഷിസ്ഥലം
   • നാ. ഞാറു നടാന്‍ ഉഴുതു ശരിയാക്കിയ കണ്ടം
 3. ഊഴം കുത്തുക

   • ക്രി. രാജാക്കന്മാര്‍ക്കുള്ള നെല്ലുകുത്തി കൊടുക്കുക
 4. ഊഴം പറയുക

   • ക്രി. വിവാഹാലോചന നടത്തുക
   • ക്രി. മേനി പറയുക, ഭംഗിവാക്കു പറയുക
 5. ഊഴം പൊറുക്കുക

   • ക്രി. പുടവകൊടുക്കുക, പ്രാചീനരീതിയിലുള്ള വിവാഹം (പുടവമുറി) നടത്തുക
 6. ഊഴം ഇടുക

   •   മുറയനുസരിച്ച് ജോലിചെയ്യുക, തവനവച്ച് ഒരാള്‍ക്കു ചെയ്യാനുള്ള വേല ചെയ്യുക.
X