കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഴം കുത്തുക

   • ക്രി. രാജാക്കന്മാര്‍ക്കുള്ള നെല്ലുകുത്തി കൊടുക്കുക
 2. ഉഴം

   • നാ. കൃഷിചെയ്യുന്ന മല, മലഞ്ചരിവുകളിലെ കൃഷിസ്ഥലം
   • നാ. ഞാറു നടാന്‍ ഉഴുതു ശരിയാക്കിയ കണ്ടം
 3. ഊഴം

  <ഉഴയ്ക്കുക

   • നാ. പരിചയം
   • നാ. മുറ, തവണ, പ്രാവശ്യം, സമയം, കുറി
   • നാ. സേവനം, തവണവച്ചുള്ള ജോലി
 4. ഊഴം പറയുക

   • ക്രി. വിവാഹാലോചന നടത്തുക
   • ക്രി. മേനി പറയുക, ഭംഗിവാക്കു പറയുക
 5. ഊഴം പൊറുക്കുക

   • ക്രി. പുടവകൊടുക്കുക, പ്രാചീനരീതിയിലുള്ള വിവാഹം (പുടവമുറി) നടത്തുക
 6. ഊഴം ഇടുക

   •   മുറയനുസരിച്ച് ജോലിചെയ്യുക, തവനവച്ച് ഒരാള്‍ക്കു ചെയ്യാനുള്ള വേല ചെയ്യുക.
 7. കുത്തുക

   • ക്രി. മുനയുള്ള ആയുധമോ മറ്റുപകരണമോ കൊണ്ട് എന്തിന്‍റെയെങ്കിലും നേര്‍ക്കു ബലമായി പ്രയോഗിക്കുക, മുറിവേല്‍പ്പിക്കുക. ഉദാ: കുടകൊണ്ടു കുത്തുക
   • ക്രി. മൃഗങ്ങള്‍ കൊമ്പുകൊണ്ടോ തേറ്റകൊണ്ടോ മറ്റോ ആക്രമിക്കുക
   • ക്രി. ക്ഷുദ്രജീവികള്‍ ദംശിക്കുക
   • ക്രി. ക്ഷുദ്രജീവികള്‍ തിന്നു തുളയുണ്ടാക്കുക. ഉദാ: പുഴുകുത്തിയ അരി
   • ക്രി. തുളയ്ക്കുക, ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുക
   • ക്രി. ആഘാതം ഏല്‍പ്പിക്കുക (കൈകൊണ്ടോ മറ്റോ) ഉദാ: മുഷ്ടികൊണ്ടു കുത്തുക, കാലുകൊണ്ടു കുത്തുക
   • ക്രി. ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കാനായി വിരലുകൊണ്ടോ മറ്റോ മൃദുവായി സ്പര്‍ശിക്കുക
   • ആല. വാക്കും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു മനസ്സിനുവേദനയുണ്ടാക്കുക
   • ക്രി. ധാന്യങ്ങളുടെ ഉമിയും തോടും വേര്‍പെടുത്തുക
   • ക്രി. ഇടിച്ചുചതയ്ക്കുക
   • ക്രി. തുന്നുക, തയ്ക്കുക
   • ക്രി. പരസ്പരം ബന്ധിക്കുക, ഇല കുമ്പിളുപോലെയോ മറ്റോ കോട്ടുക
   • ക്രി. തെറ്റായി എഴുതിയ ഭാഗം പുറത്തുമറ്റടയാളങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വായിക്കാതാക്കുക, വെട്ടിക്കളയുക
   • ക്രി. കുത്തനെവയ്ക്കുക
   • ക്രി. ഊന്നിനിറുത്തുക, നാട്ടിനിറുത്തുക
   • ക്രി. വിത്തോശാഖകളോ മുളപ്പിക്കാന്‍വേണ്ടി മണ്ണില്‍ താഴ്ത്തുക, നടുക
   • ക്രി. കുഴിക്കുക, കുഴിച്ചുണ്ടാക്കുക (കിണറ്, കുളം, ചാല് മുതലായവ)
   • ക്രി. നിര്‍മിക്കുക, ഉണ്ടാക്കുക (വീട്, കയ്യാല, വേലി, വരമ്പ് മുതലായവ)
   • ക്രി. കോരിയെടുക്കുക (ചെളി, ചെളിക്കട്ട മുതലായവ)
   • ക്രി. എടുത്തുകളയുക (ഇടയിലുള്ള അഴുക്കോ മറ്റോ കളയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്) ഉദാഃ പല്ലുകുത്തുക
   • ക്രി. ഊന്നുക (വള്ളം എന്നപോലെ)
   • ക്രി. താങ്ങായി നിലത്തൂന്നുക (വടിഎന്നപോലെ)
   • ക്രി. ബലമായിത്തട്ടുക (അളയില്‍ കമ്പുകൊണ്ടെന്നപോലെ)
   • ക്രി. അച്ചുപതിപ്പിക്കുക, അടയാളപ്പെടുത്തുക (ഒപ്പോ മുദ്രയോപോലെ)
   • ക്രി. ലേപനവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് (ശരീരത്തില്‍) അടയാളം ഉണ്ടാക്കുക, കുറിയിടുക. ഉദാഃ പൊട്ടുകുത്തുക
   • ക്രി. തകര്‍ക്കുക, നശിപ്പിക്കുക
   • ക്രി. എതിര്‍ക്കുക, മത്സരിക്കുക. ഉദാഃ തമ്മില്‍ക്കുത്തുക. "കെട്ടിയ മരത്തിനെ കുത്തരുത്" (പഴ.)
   • ക്രി. തിരുകുക, ചൊരുകുക (വസ്ത്രം എന്നപോലെ)
   • ക്രി. സംഭോഗംചെയ്യുക (അസഭ്യം)
   • ക്രി. ഇടകലര്‍ത്തുക (ചീട്ടെന്നപോലെ). ഉദാഃ ചീട്ടുകുത്തുക
   • ക്രി. പ്രവേശിക്കുക (മനുഷ്യര്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി) ഉദാഃ കാലുകുത്തുക
   • ക്രി. തറയില്‍തൊടുക, സ്പര്‍ശിക്കുക, മുട്ടുകുത്തിനില്‍ക്കുക
   • ക്രി. കൈവിരലുകളുടെ നഖംകൊണ്ടു ഞെക്കിപ്പൊട്ടിക്കുക (ചൊറിയെന്നപോലെ)
   • ക്രി. അമര്‍ത്തുക. ഉദാഃ കഴുത്തിനു കുത്തിപ്പിടിക്കുക
   • ക്രി. ഒഴുക്ക് കരകളെ തകര്‍ക്കുക. ഉദാഃ കുത്തിയൊലിക്കുക
   • ക്രി. കുരുവേര്‍പെടുത്തുക (പുളിയരി മാറ്റുന്നതുപോലെ) ഉദാഃ പുളികുത്തുക, അണ്ടികുത്തുക
   • ക്രി. വിഗ്രഹങ്ങളും മറ്റു ശില്‍പങ്ങളും കൊത്തിയുണ്ടാക്കുക
   • ക്രി. നൂല്‍ കമ്പിയുപയോഗിച്ച് ആഭരണം പിന്നിയുണ്ടാക്കുക
   • ക്രി. ഭൂമിയില്‍ ഊന്നുക
   • ക്രി. ഊക്കോടെ തട്ടി വേര്‍പെടുത്തുക (കമ്പുകൊണ്ടോ കഴകൊണ്ടോ എന്നപോലെ) ഉദാഃ തോട്ടകൊണ്ടു തേങ്ങ കുത്തിയിടുക. കുത്തിയടര്‍ത്തുക = വടികൊണ്ടോ തോട്ടകൊണ്ടോ മറ്റോ ബലമ്പ്രയോഗിച്ചു പറിക്കുക. കുത്തിയുറപ്പിക്കുക = ഇടിച്ചുറപ്പിക്കുക. കുത്തിക്കയറുക = കൊണ്ടുകയറുക, തറയ്ക്കുക
X