കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഴം പറയുക

   • ക്രി. വിവാഹാലോചന നടത്തുക
   • ക്രി. മേനി പറയുക, ഭംഗിവാക്കു പറയുക
 2. ഉഴം

   • നാ. കൃഷിചെയ്യുന്ന മല, മലഞ്ചരിവുകളിലെ കൃഷിസ്ഥലം
   • നാ. ഞാറു നടാന്‍ ഉഴുതു ശരിയാക്കിയ കണ്ടം
 3. ഊഴം

  <ഉഴയ്ക്കുക

   • നാ. പരിചയം
   • നാ. മുറ, തവണ, പ്രാവശ്യം, സമയം, കുറി
   • നാ. സേവനം, തവണവച്ചുള്ള ജോലി
 4. ഊഴം കുത്തുക

   • ക്രി. രാജാക്കന്മാര്‍ക്കുള്ള നെല്ലുകുത്തി കൊടുക്കുക
 5. ഊഴം പൊറുക്കുക

   • ക്രി. പുടവകൊടുക്കുക, പ്രാചീനരീതിയിലുള്ള വിവാഹം (പുടവമുറി) നടത്തുക
 6. ഊഴം ഇടുക

   •   മുറയനുസരിച്ച് ജോലിചെയ്യുക, തവനവച്ച് ഒരാള്‍ക്കു ചെയ്യാനുള്ള വേല ചെയ്യുക.
 7. പറയുക

   • ക്രി. പോകാന്‍ പറയുക
   • ക്രി. സന്ദേശം എത്തിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ മറ്റൊരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക. പറഞ്ഞാല്‍കേള്‍ക്കുക = അനുസരിക്കുക. പറഞ്ഞാല്‍പറഞ്ഞതുതനെ = വാക്കിനു വ്യത്യാസമില്ല. പറഞ്ഞിളക്കുക = പ്രരിപ്പിക്കുക. പറഞ്ഞുകളിപ്പിക്കുക = ഏറ്റതുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുക. പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുക, -പരത്തുക = അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുക. പറഞ്ഞുതീര്‍ക്കുക = തമ്മില്‍ സംസാരിച്ചു അഭിപ്രായവ്യത്യാസം തീര്‍ക്കുക. പറഞ്ഞുനില്‍ക്കുക = എതിര്‍കക്ഷിയെ വാദംകൊണ്ടു തത്കാലത്തേക്ക് എങ്കിലും സമാധാനിപ്പിക്കുക. പറഞ്ഞുപറ്റിക്കുക = പറഞ്ഞു കബളിപ്പിക്കുക. പറഞ്ഞുപിടിപ്പിക്കുക = നുണപറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കുക. പറഞ്ഞുവയ്ക്കുക = ഏര്‍പ്പാടാക്കുക, തീരുമാനപ്പെടുത്തുക. പറഞ്ഞൊതുക്കുക = 1. സംസാരിച്ചു സമ്മതിപ്പിക്കുക
   • ക്രി. മധ്യസ്ഥനായി സംസാരിച്ചു യോജിപ്പിക്കുക. പറയുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞില്ലെ ങ്കില്‍ ചൊറിയുമ്പോള്‍ അറിയും. (പഴ.)
X