കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഴക്കാരന്‍

  ഊഴം-കാരന്‍

   • നാ. തവണക്കാരന്‍, ഊഴംവച്ചു കാവല്‍നില്‍ക്കുന്ന വന്‍, ഭൃത്യന്‍
 2. ഊഴ്ക്കാരന്‍

  ഊഴ്-കാരന്‍

   • നാ. ഭാഗ്യക്കുറി നടത്തുന്നവന്‍
X