കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഷത്തം, -ത്വം

  <മ. ഊഴത്തം

   • നാ. നാണം, ലജ്ജ
   • നാ. ഭോഷത്തം, വിഡ്ഢിത്തം, മൂഢത
 2. ഊഴത്തം, ഊഷത്തം

   • നാ. ഭ്രമം, ഭ്രാന്തി
   • നാ. ഭോഷത്തം
   • നാ. നാണം, ചങ്ങാത്തം, പരിചയം
X