കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഴന്‍

   • നാ. ഭോഷന്‍, വിഡ്ഢി
   • നാ. ഊഴക്കാരന്‍, രാജഭൃത്യന്‍
 2. ഊഴാന്‍

   • നാ. സസ്യങ്ങളുടെ തളിരുകള്‍ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നതും ഏഴിയന്‍റെ ഇനത്തില്‍ പെട്ടതും ആയ ഒരു പ്രാണി, ചാട്ടക്കാരന്‍
   • നാ. മണ്ണിര
X