കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉഴല്‍1

   •   "ഉഴലുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 2. ഉഴല്‍2

   • നാ. ഉഴല്‍ച്ച, ചുറ്റിനടപ്പ്, തിരിയല്‍, കറങ്ങല്‍
 3. ഉഴല1

  ത. ഉഴലൈ

   • വി. ഉരുണ്ട
 4. ഊഴല്‍1

   • നാ. അഴുക്ക്, ദുഷ്ട്, ചളി
 5. ഊഴല്‍2

   • നാ. ഊതല്‍, ചൂളംവിളിക്കല്‍, ചൂളം
X