കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഴവേല

    ഊഴം-വേല

      • നാ. മുറപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട വേല, അമ്പലങ്ങളിലേക്കും കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കും പതിവിന്‍പടി ചെയ്യുന്ന വേല
X