കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഴി

   • നാ. ഭൂമി, ലോകം
 2. ഉഴി1

   •   "ഉഴിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 3. ഉഴി2

   • നാ. ഒരു വൃക്ഷം
   • നാ. മുളങ്കഴുക്കോല്‍
   • നാ. ആലില്‍തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേര്, വിഴുത്, വേട്
   • നാ. ജ്യോതിഷവിചാരം. (പ്ര.) ഉഴികാണുക
X