കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഴിക്കുക

   • ക്രി. ഞെക്കിപ്പുറത്താക്കുക
 2. ഉഴിക്കുക

   • ക്രി. സ്പര്‍ശിക്കുക, തൊടുക
   • ക്രി. ഉഴുവിക്കുക
X