കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഴിയക്കാരന്‍

    ഊഴിയം-കാരന്‍ "ഊഴിയം ചെയ്യുന്നവന്‍"

      • നാ. ഭൃത്യന്‍, പരിചാരകന്‍
X