കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഴിയന്‍

      • നാ. വേലക്കാരന്‍
      • നാ. ഊഴിയം ചെയ്യുന്നവന്‍, അടിമ
X