കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഴ്

  ത.

   • നാ. വഴി
   • നാ. ഭാഗ്യം
   • നാ. കര്‍മം
   • നാ. വിധി
 2. ഊഴ്

   • നാ. വിധി, ഭാഗ്യം, വഴി
 3. ഉഴ1

   •   "ഉഴയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 4. ഉഴ2

  ത. ഉഴൈ

   • നാ. സ്ഥലം
   • നാ. മാന്‍
 5. ഉഴ3

   •   "ഉഴക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 6. ഉഴാ2

  ത. ഉഴലൈ

   • നാ. മരത്തിന്‍റെ കേട്
   • നാ. ചക്കിന്‍കണ
   • നാ. വലിയ ദാഹം
   • നാ. വാതിലിലോ വഴിയിലോ തടയത്തക്കവണ്ണം കുറുകെ വയ്ക്കുന്ന കോലോ കഴയോ
X