കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉവണി

  സം. കൃപാണി

   • നാ. വാള്‍
 2. ഊവണി, -വേണി, -വ്വോണി

  ഓവ്-തോണി

   • നാ. വയലില്‍ വെള്ളം തേകാന്‍ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തോണിപോലുള്ള ഒരു ഉപകരണം
 3. വേണി

   • നാ. ദേവതാളി
   • വൃത്ത. ഒരു വൃത്തം
   • നാ. ഒഴുക്ക്
   • നാ. (കെട്ടിയ) തലമുടി, മുടിക്കെട്ട്
   • നാ. ഇരുപ്പിരിയന്‍ മുടി, പിന്നി പുറകോട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന മുടി
   • നാ. വെള്ളക്കൂട്ടം
   • നാ. (കൃഷ്ണാ)നദി
   • നാ. നദീസംഗമം, ഗംഗായമുനാസരസ്വതീസംഗമം. ഉദാഃ ത്രിവേണി
X