കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊവധ്യം

    സം. ഊവധ്യ

      • നാ. യാഗത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിന്‍റെ വയറ്റില്‍ക്കിടക്കുന്ന ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണസാധനം
X