കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊവിക്കോല്‍

    ഊവി-കോല്‍

      • നാ. ഒരിനം മുള, കനം കുറഞ്ഞ് ദ്വാരം ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളത് ഇരങ്കോല്‍, ഈരങ്കോല്‍, എങ്കോല്‍
X