കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉവ1

   •   "ഉവക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 2. ഉവ2, ഉവാ

  ത. ഉവാ

   • നാ. തികവ്
   • നാ. വാവ്
 3. ഉവാ, ഉവാവ്

  ത. ഉവാ

   • നാ. കടല്‍
   • നാ. തികവ്
   • നാ. വാ, പൗര്‍ണമാസിയോ അമാവാസിയോ
 4. ഉവ്വ1

   • വ്യാ. ഉവ്വ്
 5. ഉവ്വ2, ഉവ്വ്

   • നാ. ഊവ്, രോഗം, സുഖക്കേട് (ബാലഭാഷ)
 6. ഉവ്1, ഒവ്വ്

   • വ്യാ. ശരി, അതേ, അങ്ങനെ തന്നെ, ഉണ്ട്
 7. ഉവ്വ്2

  ത. ഉവ്വു

   • നാ. തപസ്സ്
 8. ഊവ്1

   • അവ്യ. അത്ര്. താരത. ഉം, ഉവ്വ്, ഒവ്വ
X