കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉശന്‍

  <സം. ഉശനസ്

   • നാ. ഉശനന്‍, ഉശനസ്സ്, ശുക്രന്‍
 2. ഉഷന്‍

  സം. ഉഷ "കാമതാപം ഉള്ളവന്‍"

   • നാ. കാമി
 3. ഊശന്‍

  <ഊചി, സൂചി

   • നാ. മീശകുറഞ്ഞവന്‍
   • നാ. ഭോഷന്‍
 4. ഊശാന്‍

   • നാ. "സൂചിപോലെയുള്ളവന്‍". മെലിഞ്ഞുപൊക്കം കൂടിയവന്‍
 5. ഊശാന

   • നാ. ഓശാന
 6. ഊഷന്‍, ഊഴന്‍

   • നാ. ഭോഷന്‍
   • നാ. എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാന്‍ പാടില്ലാത്ത മൗഢ്യത്തോടുകൂടിയവന്‍
X