കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊശാന്താടി

    <ഊശിയാന്‍-താടി

      • നാ. കുറച്ചുമാത്രമായുള്ള താടി, മീശ, ഇടഞെരുക്കമിലാത്ത താടിമീശ, കീഴോട്ടുകൂര്‍ത്തു (ഊശിപോലെ) കാണത്തക്കവണ്ണം വെട്ടിയ താടിമീശ
X