കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊശാളി

      • നാ. ഊച്ചാളി (സ്‌ത്രീ.) ഊച്ചാളിച്ചി
X