കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊശിവിളി

    ഊശി-വിളി

      • നാ. മുറജപകാലത്ത് നമ്പൂതിരിമാര്‍ ജലജപം കഴിഞ്ഞ് മഹാരാജാവിന്‍റെ പുറകില്‍നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ആര്‍പ്പുവിളി
      • നാ. ചൂളംവിളി
X