കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉഷം

  സം. ഉഷ

   • നാ. ഉഷസ്സ്
   • നാ. ഗുഗ്ഗുലു
   • നാ. ഉവര്‍മണ്ണ്
 2. ഊഷം1

   • നാ. ഊഴം, തവണ
 3. ഊഷം2

  സം. ഊഷ

   • നാ. ശുക്ലം
   • നാ. പുളിപ്പ്
   • നാ. പ്രഭാതം
   • നാ. ഓര്‍പുളിയുള്ള മണ്ണ്, ഓരുമണ്ണ്
   • നാ. വിടവ്, കര്‍ണദ്വാരം
X