കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഷകം

  സം. ഊഷക

   • നാ. ഉപ്പ്
   • നാ. കുരുമുളക്
   • നാ. ഓരുമണ്ണ്
   • നാ. പ്രഭാതം, ഉഷസ്സ്
X