കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷകാദിഗണം

    സം. ഊഷകാദി-ഗണ

      • നാ. ഉവര്‍മണ്ണ്, മയില്‍തുത്ഥം, കായം, അന്നഭേദി, പുഷ്പകാസീസം, ഇന്തുപ്പ്, കന്മദം
X