കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഷണ

  സം. ഊഷണാ

   • നാ. ഇഞ്ചി
   • നാ. കുരുമുളക്
 2. ഉഷണ

  സം. ഉഷണാ

   • നാ. തിപ്പലി
   • നാ. ചുക്ക്
   • നാ. ചെവിയം
 3. ഉഷ്ണ

  സം. <ഉഷ്

   • വി. ചൂടുള്ള. ഉദാ: ഉഷ്ണകാലം, ഉഷ്ണരശ്മി
X