കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷണത്രയം

      •   ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി.
X