കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷത്രയം

    സം. ഊഷത്രയ

      • നാ. ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി ഈ മൂന്നെണ്ണം
X