കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഷര

  സം.

   • വി. ഉവര്‍ ഉള്ള
   • വി. ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത. ഉദാ: ഊഷരഭൂമി. ഊഷരപ്രദേശം = മരുഭൂമി
 2. ഉശാര്‍, ഉജാര്‍, ഉഷാര്‍

  പേര്‍. "ബലം, ശക്തി"

   • നാ. ചൊടി, ഉത്സാഹം
 3. ഉഷാര്‍

   • നാ. ഉജാര്‍
X