കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷരം

    സം. ഊഷര

      • നാ. ഓര്‍നിലം
      • നാ. ഒന്നും വിളയാത്ത സ്ഥലം, മരുഭൂമി
X