കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷരവിസര്‍പ്പം

    സം. ഊഷര-വിസര്‍പ

      • നാ. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പിത്തജങ്ങളായ പതിനാറുതരം വിസര്‍പ്പങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, എരിക്കരപ്പന്‍
X