കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉഷ്മം

  സം. ഉഷ്മന്‍

   • നാ. കോപം
   • നാ. ചൂട്
   • നാ. വേനല്‍ക്കാലം
   • നാ. ഉത്സാഹം, താത്പര്യം
 2. ഊഷ്മം, -മ, -മാ, -മാവ്

  സം. ഊഷ്മന്‍

   • നാ. ചൂട്
   • നാ. വെയില്‍
   • നാ. ഉത്സാഹം, വികാരാധിക്യം, വീര്യം
 3. മ്-അ

   •   മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. പവര്‍ഗത്തിലെ അനുനാസികം.
 4. മാ1

  സം. മഹാ

   • വി. വലിയ. ഉദാഃ മാപാപം, മാമരം
 5. മാ2

  സം. മാ.

   • നാ. ജ്ഞാനം
   • നാ. ലക്ഷ്മി
   • നാ. മാതാവ്
   • നാ. അളവ്
   • നാ. സമ്പത്ത്
   • നാ. അഴക്
 6. മാ3

   • നാ. മാവ്
   • നാ. കുതിര
   • നാ. മൃഗം
   • നാ. മറുപിള്ള
   • നാ. ഇരുള്‍
   • നാ. വയലിന്‍റെ വിസ്താരം പറയാനുള്ള ഒരു ഏകകം
 7. മാ4

   • അവ്യ. അരുത്. ഉദാഃ മാ ഗമ = പോകരുത്
 8. മാവ്1

   • നാ. പൊടി ഉദാഃ അരിമാവ്
   • നാ. മാശ് (മാച്ച്) (പ്ര.) മാവുവീഴുക = കന്നുകാലികള്‍ പ്രസവിച്ചുകഴിഞ്ഞ് മറുപിള്ള പുറത്തുവരുക
X