കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷ്മപര്‍

    സം. ഊഷ്മ-പ<പാ

      • നാ. ബ.വ. പിതൃക്കളില്‍ ഒരു വിഭാഗം
      • നാ. ബ.വ. ഊഷ്മത്തെ പാനം ചെയ്യുന്നവര്‍
X