കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷ്മമാത്ര, -മാപിനി

    സം. ഊഷ്മ-മാത്ര

      • നാ. ചൂട് അളക്കാനുള ഉപകരണം, ഘര്‍മമാത്ര
X