കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷ്മള

    സം. ഊഷ്മല

      • വി. ചൂടുള്ള, ഉന്മേഷമുള്ള
      • വി. നിശിതമായ
X