കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഷ്മാക്കള്‍

    സം. ഊഷ്മന്‍

      • നാ. ബ.വ. വ്യാക. "ശ ഷ സ ഹ" എന്നീ വര്‍ണങ്ങള്‍
X