കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഷ്മാഗമം

  സം. ഊഷ്മ-ആഗമ

   • നാ. ഗ്രീഷ്മകാലം
 2. ഉഷ്മാഗമം

  സം. ഉഷ്മ-ആഗമ

   • നാ. ഉഷ്ണാഗമം
X