കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഹം

  സം. ഊഹ

   • നാ. അനുമാനം, നിഗമനം
   • നാ. സഞ്ചാരിഭാവങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. വിതര്‍ക്കം, അറിഞ്ഞതിനെ ആസ്പദമാക്കി വേറൊന്നിനെപ്പറ്റി സങ്കല്‍പിക്കല്‍, തര്‍ക്കം
   • നാ. സങ്കല്‍പം, വിചാരം
   • നാ. മതിപ്പ്, പരിഗണന
   • നാ. അനുക്ത പദപൂരണം
   • നാ. സാമവേദത്തിലെ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഊഹഗാനം
X