കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഹനം

    സം. ഊഹന

      • നാ. ഊഹിക്കല്‍
      • നാ. പരിഗണനം
X