കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഹനീയ

    സം. ഊഹനീയ<ഊഹ്

      • വി. ഊഹിക്കത്തക്ക, വിചാരിക്കത്തക്ക
X