കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഹാപോഹങ്ങള്‍

    സം. ഊഹ-അപോഹ്

      • നാ. ബ.വ. ഊഹവും അപോഹവും, സാധകബാധകയുക്തികൊണ്ട് വസ്തുനിര്‍ണയം ചെയ്യല്‍, പൂര്‍ണമായ ചര്‍ച്ച
X