കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഹിക്കുക

      • ക്രി. വിചാരിക്കുക, ഉദ്ദേശിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാഞ്ഞു സങ്കല്‍പിക്കുക
X