കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഹ്യ

    സം. ഊഹ്യ

      • വി. ഊഹിക്കത്തക്ക, അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ട
      • വി. മാറ്റത്തക്ക, പരിഷ്കരിക്കത്തക്ക
X