1. ഉ1

   •   അക്ഷരമാലയിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം. ഹ്രസ്വ സ്വരം, ഓഷ്ഠ്യം.
 2. ഉ2

   •   ശിവന്‍
   •   ചന്ദ്രന്‍
   •   ബ്രഹ്മാവ്
   •   തപസ്സ്
   •   ഉദ്ദേശികാവിഭക്തി പ്രത്യയം. ഈ ഉകാരം സംവൃതമാണ്. ഉദാ: അവന്, രാമന്. ഇത്, "ക്ക്" എന്നതിന്‍റെ രൂപ പരിണാമമത്ര. അവന്‍+ക്ക് > അവനുക്ക് > അവന്
   •   ഭാവിപ്രത്യയം
 3. ഊ1

   •   അക്ഷരമാലയിലെ ആറാമത്തെ അക്ഷരം. ഓഷ്ഠ്യസ്വരം. "ഉ"കാരത്തിന്‍റെ ദീര്‍ഘം.
 4. ഊ2

   • വ്യാക. ഭാവിപ്രത്യയമായ "ഉം" അവധാരകനിപാതയോഗത്തിലും മറ്റും കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം. ഉദാ: കൊണ്ടേപോകൂ, കിട്ടിയേ അടങ്ങൂ
   •   നിയോഗാര്‍ഥത്തില്‍ ക്രിയാധാതുവിനോടു ചേരുന്ന ഒരു പ്രത്യയം, ഹ്രസ്വമായും നില്‍ക്കും
   •   സാര്‍വകാലികാര്‍ഥത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയം
   •   അവധാരകയോഗത്തില്‍ അവധാരകാര്‍ഥത്തില്‍
 5. ഊ3

   • നാ. മാംസം
   • നാ. ഊവ്, സുഖക്കേട് (ശിശുഭാഷ)
 6. ഊ4

  സം. ഊ

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. ചന്ദ്രന്‍
   • നാ. രക്ഷിതാവ്
X