1. ഋകാരം

    സം. ഋ-കാര

      • നാ. ഋ എന്ന അക്ഷരം
X