1. ഋക്കീസന്‍

      • നാ. "ഇരുക്കിപ്പിടിക്കുന്നവന്‍" പിശുക്കന്‍
X