1. ഋക്ണ

    സം. ഋക്ണ

      • വി. വൃക്ണ, മുറിവുപറ്റിയ, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട
X