1. ഋക്ഥാദന്‍

    സം. ഋക്ഥ-അദ "സ്വത്ത് അനുഭവിക്കുന്നവന്‍"

      • നാ. പുത്രന്‍
X