1. ഋക്ഥാദാനന്‍

    സം. ഋക്ഥ-ദാന<ദാ

      • നാ. മുതലിന്‍റെ അവകാശി, അനന്തരാവകാശി, പുത്രന്‍
X