1. ഋക്ഷകേതു

    സം. ഋക്ഷ-കേതു

      • നാ. വാനരന്‍ (ഹനുമാന്‍) കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ളവന്‍, കപിധ്വജന്‍, അര്‍ജുനന്‍
X