1. ഋക്ഷഗന്ധ

    സം. -ഗന്ധാ "ഋക്ഷത്തിന്‍റെ ഗന്ധമുള്ളത്"

      • നാ. പാല്‍മുതക്ക്
      • നാ. മറിക്കുന്നി, പൊത്തിക്കീര
X